master04_image001

 

Den første årsmelding – 1981-82

17/9-81 – 28/3-82

 

   Sommeren 1981 innbød Kulturstyret en del historisk interesserte personer til et møte på biblioteket. Hensikten var å diskutere en eventuell start av et historielag. Etter en grundig diskusjon ble møtet enig om å innkalle til konstituerende møte i Klæbu samfunnshus, torsdag 17.9.81.

13 kvinner og menn møtte fram. Etter innbydelse møtte Jens Haukdal og Ola Storhaugen fram for å rettlede oss i arbeidet. Etter en trivelig kveld ble stiftelsen av laget en realitet. Valgene ga følgende resultat:

  Lars L. Forseth, formann

  Ole Svaan, nestformann

  Inge Vevang, sekrekær

  Anna K. Krokum, kasserer

  Møyfrid Hallset Skei, styremedlem

  Asbjørn Stjern, 1. varamann

  Stein Tranvik, 2. varamann

  Olav Svendsrud, 3. varamann

Styret ble på lagt disse arbeidsoppgavene:

1.       Vurdere organisasjonsform

2.      Forslag til vedtekter

3.      Medlemsverving

4.      Forberede årsmøtet

Ad. arb.oppgave 1 så har styret kommet fram til at Klæbu Historielag bør arbeide som et selvstendig lag med en ev. løs tilknyting til Gauldal Historielag.

Arbeidsoppgave 2. Forslag til vedtekter er utarbeidet og legges fram på årsmøtet.

Arbeidsoppgave 3. Alle husstander i bygda ble tilskrevet med anmodning om medlemsskap. Resultatet pr. i dag er 61 medl. Dette må sies å være bra for et nystiftet lag.

Arbeidsoppgave 4. Innkalling til årsmøtet ble gjort i brev til hvert enkelt medlem, samt ved oppslag.

Styret har i perioden holdt 5 styremøter. I disse møtene har vi blant annet diskutert et videre arbeidsprogram. Her kom vi fram til følgende forslag:

1.       Fortsette intervjuserien med gamle Klæbygger

2.      Arr. et møte med bygdas pensjonister

3.      Arbeide videre med det planlagte årsskrift

4.      Arr. turer til historiske og inter. steder i bygda

   Som medlemmene vil se så har styret pålagt seg noen oppgaver ut over de 4 som var oppsatt. Vi fant ut at det hastet med å intervjue gamle Klæbygger. 4 intervju er klare på kassetter og flere er planlagt. Dessuten har vi startet planlegging av et årsskrift.

Dette er selvfølgelig avhengig av støtte fra kommunen. I løpet av det halve året vi har arbeidet har vi mottatt 2 pengebidrag, -- kr. 700,- fra kulturmidlene og kr. 400,- fra Klæbu Sparebank.

 

Tilbake