master04_image001

 

Årsmelding - 2009

 

Klæbu, den 14.02.2010

 

 

Historielaget hadde ved årsskifte 365 medlemmer, og er dermed et av de største lokallagene i fylket.

Styret har i løpet av året hatt 11  styremøter, og har behandlet 60 saker. Styret har bestått av følgende personer:

 

Lars Braa

Gunhild Hovind

Per-Inge Løvold

Halvor Buan Grendstad

Arne Eggan

leder

nestleder

sekretær

kasserer

styremedl.

varamedlemmer:

  Bente Rohden Forseth

  Åge Midling

  Heidi Bolgnes

 

Eggan ble av styret i tillegg valgt som representant i styret for Klæbu Bygdemuseum, mens Ivar Tanemsmo, leder av Bygdemuseets styre, har vært fast medlem i hovedstyret.

 

Styret har i hovedsak fulgt opp arbeidsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2009, og kan bl.a. vise til følgende:

 

Mange medlemmer har vært engasjert i forskjellige utvalgsarbeider, og en regner med at rapporter fra disse vil bli lagt fram fortløpende. Det dreier seg om Halsetheimens historie, Bo- og husmannsplasser i Klæbu, samarbeid med Selbu og Tydal Historielag i prosjektet kalt ”Sjøbygdene” og en beskrivelse av Klæbu kirkegård (middelalderkirkegården).

 

Historielagets nettside er nå kommet på plass. For å bli oppdatert med hva som skjer innen Historielaget, kan en klikke seg inn på klabuhistorielag.no

 

Årsskriftet med kalender for 2010 bød på mye interessant stoff, og styret vil i den anledning rette en stor takk til redaksjonskomiteen.

 

Tidlig på forsommeren ble en vandring opp til Hevilen gjennomført med Kåre Haugen som leder, og hvor et 50-talls personer møtte opp fra Selbu, Malvik, Trondheim og Klæbu. De nevnte kommuner har felles grense på dette stedet. Bjørn Sæther og Kristian Overskau medvirket, og fortalte om planter og historier knyttet til denne åsryggen.

 

På et medlemsmøte ble blikket rettet mot svartedauen, hvor professor emeritus Arne B. Johansen hadde en interessant framstilling av pesten som rammet Norge og Europa på midten av 1300-tallet.

 

Som vanlig var Historielaget engasjert på 17. mai. Marit Holten holdt tale i forbindelse med bekransningen.

 

Gudstjeneste på Teigen ble avviklet i tråd med de siste års tradisjoner, og hvor sogneprest Torild Stendahl og soknediakon Mette Forsgren forettet. Ditmar Kahrs sto for musikken. For anledningen ble det plantet et tre, en vakker blodbøk.

 

Feiringen av St.Hans på Teigen samlet også i år store og små, og mange fant seg vel til rette i det vakre sommerværet. Melkespannkasting som konkurranseform var et av høydepunktene.

 

Siste lørdag i august var familiefriluftsdag med deltagelse fra en speidergruppe i Klæbu. Der var også motorentusiastene Foss og Østerberg og viste fram en allsidig samling av motorer som putret og gikk. Inne på tunet hadde vi for anledningen en tørr grasbakke, hvor Ingebjørg Forsberg fortalte om kong Sverres meritter i Sjøbygda på 1100-tallet. Rømmegrøt og spekemat hørte selvfølgeøig mmed.

 

Kulturminneåret 2009 og kulturminnedagen 13. september ble markert med en vandring opp til toppen av Tanemsåsen som bygdeborg, og det viktige tidsskille mellom eldre og yngre jernalder på 600-tallet. Arkeolog Ingrid Ystgård gjorde rede for den tids borgervern.

 

I oktober hadde vi et møte hvor forsker Geir Grønnesby fra Vitenskapsmuseet NTNU kåserte om avdekkingen av jordene på Kvenild gård på Torgårdsletta for påvisning av funn fra tiden før Kristus. Forsker Svein Henrik Pedersen fra institutt for historie og klassiske fag på Dragvoll NTNU orienterte om Tillerraset som gikk 7. mars 1816.

 

Styret har ellers satt i gang arbeidet med å sette i stand steinkaia ved Teigen og saga på eiendommen Bjørklimark. Disse prosjektene vil komme til å koste en del penger, og søknader om midler er avsendt til forskjellige institusjoner. Vi håper på en positiv respons.

 

Historielagets tur gikk i år til Fosen, og interessen var så stor at det måtte settes opp to busser fordelt på to dager.

 

Styret vil ellers takke alle som har bidratt, og ønsker velkommen til nye oppgaver.

 

Styret

 

Tilbake