master04_image001

 

Årsmelding – 2011

 

For  Klæbu Historielag  og Klæbu  bygdemuseum

 

7. feb. 2012

 

Klæbu Historielag hadde ved årsskiftet 351 medlemmer. Styret har hatt 10 styremøter og behandlet i alt 68 saker.

 

Styret har hatt følgende sammensetning:

 

Håvard Huseby, leder                                                  Varamedlemmer:

Gunhild Hovind, nestleder                                               Atle Elverum

Helen Kværnø Solberg, sekretær                                   Bente Rhoden Forseth

Ann-Mari Haugness, kasserer                                        Heidi Bolgnes

Arne Eggan, styremedlem

 

Gunhild Hovind flyttet i løpet av året og Atle Elverum gikk da inn som nestleder. Arne Eggan har i tillegg fungert som leder for museumsstyret

 

Arbeidsplanen for 2011 har stort sett blitt fulgt opp. Noe har vi ikke fått gjort mens nye ting har dukket opp underveis.

 

Vi har hatt 2 medlemsmøter i løpet av året. Temaet 4. mai var «Pilgrimsledene i og rundt Klæbu, og 2. november en presentasjon av boka «Sjøbygdmarkene» samt ei enkel 30-årsmarkering av Klæbu Historielag. Lars Braa hadde i denne forbindelse en gjennomgang av virksomheten i disse årene.

 

I mai hadde vi i samarbeid med Norges Husflidslag ei registrering av gjenstander i tre knytta til ølbryggerkulturen i Trøndelag.

 

Talen i forbindelse med bekransingen ved Klæbu kirke 17. mai er historielagets ansvar og årets taler var Anne Huitfeldt.

 

Historielagets vårvandring gikk til Byavollen. Der fikk vi orientering om historien til vollen og det ble servert kaffe og kake av vertskapet som var Arne og Eva Eggan og Hildegunn Ulstad. Selv om de gamle husene på vollen er borte og  seterdrifta har opphørt for lenge siden er det viktig at vollene blir tatt vare på som her. 

 

Boka «Sjøbygdmarkene» ble ferdig i løpet av forsommeren og lanseringa 24.august gikk for seg med båttur opp til Radiomuseet sammen med Selbu og Tydal Historielag. Presse, samarbeidsparter  og de som har vært mest involvert i prosjektet var invitert. Et fruktbart og vellykket prosjekt sammen med naboer og vi har fått mange positive tilbakemeldinger om boka.

 

På markedsdagen i kulturuka hadde historielaget stand med plakater og salg av bøker og årsskrift.

Påfølgende dag var det «Familiedag på Teigen» og denne ble gjennomført sammen med de to speidergruppene i Klæbu. Hovedattraksjonen var utstilling av veteranbiler fra Klæbu og omegn.

Kommunens frivillighetspris ble utdelt til Martha Buan som var til stede og som sammen med May Buch fikk prisen for sitt arbeid blant annet ved Sjøen skole. Mange deltakere koste seg med mat, saft og kaffe og de som ville kunne prøve seg som steinhoggere eller ta noen luftige svev med karusell.

 

Kulturminnedagen 11. september ble markert med ei vandring fra Tanem til mølla i Forsetdalen. Trivelig tur i kulturlandskapet med lokale kjentfolk der vi endte ved Tullusbekken for å se på de gamle ruinene. Diskusjonen kom straks i gang om hvordan dette kunne bevares og gjøres tilgjengelig for bygdefolket.

 

Årets historielagstur gikk til Hølonda med Kolbrandsdal Stavkyrkje, Hølonda skimuseum og bygdesamling og Langås fotosamling som hovedmål. Vi fikk en god og rolig start med frokost på Høvdingen og avsluttet og tok farvel med vår kjentmann Harald Langås ved Hølonda kirke på Krokstad. Skikkelig fint vær og full buss.

 

På Klæbu Bygdemuseum på Teigen har det vært stor aktivitet:

-Året startet med et møte i Fylkeshuset v/Håpnes ang. søknad om midler til   restaurering av steinkaia på Teigen.   Søknaden ble avslått av Kulturminnefondet.

-8. mai ble det feiret konfirmasjon på Teigen.

-11. juni, 18. juni og 25. juni ble det feiret bryllup samme sted.

-25. og 26. mai var 4. klassingene i Klæbu på sitt årlige besøk på Teigen. To dager med stor aktivitet på museet!

-16. juni fikk vi besøk av Melhus Historielag på Teigen.Det ble omvisning og kjøring av saga før det ble servert kaffe og lapper. Det er interessant med besøk fra andre historielag. En treffer gamle kjente, får nye kontakter i miljøet og kanskje nye ideer om historielagsdrift.

- 19. juni ble det holdt familiegudstjeneste med kirkekaffe på Teigen.

- St.Hansfeiringa på museet gikk som vanlig. Været var dessverre ikke på vår side, gråvær og etter hvert regn og kaldt.

- I tidsrommet 26. juni til 28. august ble det gjennomført salg av søndagskaffe.

- Gjennom våren og sommeren er det gjennomført flere dugnadsøkter, ca 100 t, med mannskap og traktor. I tillegg er det gjort restaureringsarbeid på saga og smia.

- Diverse omvisninger er gjennomført, bl.a. med amerikanere og kanadiere med relasjoner til Klæbu og Teigen.

- Melhus Foto har benyttet området til fotografering i forbindelse med konfirmasjoner.

-Barnehager, skoler og speidere har jevnlig benyttet området til telting, overnatting og friluftsaktiviteter.

- Det har vært diverse møter med kommunen vedr. bygningsmassen på museet, uten at det har kommet til konkrete tiltak. Dette må tas tak i inneværende år.

- Dessverre har vi hatt til sammen 6 innbrudd på museet siste år, 2 i lokomobilgarasjen, 2 i låven og 2 i lagret på tippen.Kan ikke se at noe er borte, bortsett fra 2 l bensin! Alle hendelser er rapportert til Klæbu kommune v/Kjersti Utne.

 

I oktober stilte styret i historielaget opp som vertskap på Sjøen skole for «dugnadsfolkene»  fra Teigen. Trivelig samling der vi også fikk lovnader om hjelp i 2012.

 

Historielaget har vært representert både på årsmøtet og 10-årsjubileet til Sør-Trøndelag Historielag.

 

Vi har starta med en gjennomgang og arkivering av ting som må videresendes til Interkommunalt Arkiv på Dora.

 

I juni fikk vi skriftlig oppsigelse på våre kontorlokaler på Seminarplassen 2 (Tørklemmen) og like før jul ble lokalene som vi skulle ha i 2. etasje på «Guttebygget» klare til innflytting.

 

I oktober var vi invitert til Heimdal Historielag der temaet var vandring langs Nidelva både i Klæbu og Trondheim.

 

 

Det er nedsatt en komite som skal se på mulighetene til å ta vare på restene av mølla i Forsetdalen og samtidig se på hvordan vi kan gjøre området lettere tilgjengelig.

 

Det har vært kontakt mellom Klæbu Idrettslag v/ Gjennvollhytta og historielaget om merking, kartfesting og navnsetting av gamle seter- og ferdselsveger i utmarka. Noe er gjort tidligere, men det er fortsatt en del igjen. Klæbu Grunneierlag er også med i dette opplegget.

 

Vi har nettopp starta på et prosjekt om registrering av kulturminner i Klæbu sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Klæbu kommune.

 

Det arbeides fortsatt med boka om Hallsetheimen,  den forventes ferdig i 2012.

 

Fotogruppa registrerer fortsatt gamle bilder.

 

Registreringsarbeidet med husmannsplasser og boplasser går mot slutten og arbeidet med kartfesting er i gang. Det vil fortsatt være aktuelt med nye registreringer som dukker opp og eventuelt opprettinger av det som blir lagt inn.

 

Historielaget vurderer å ta opp igjen arbeidet med intervju av eldre i Klæbu.

 

Det har vært forespørsel om Historielaget er interessert i å gi ut fortellingene om Husmannen i Sjøbygda. Dette må vurderes nærmere.

 

Laget hadde i 2011 et årsresultat på drifta på kr 16 824,73 og en egenkapital på kr 588 606,64.

I tillegg kommer innestående på prosjektene ”Sjøbygdmarkene” og boka om Hallsetheimen

 

Mange medlemmer har i løpet av året vært engasjert i utvalg og komiteer. Komite for bevaring av gravminner på Klæbu er snart ferdige med sitt arbeid. Redaksjonskomiteen har også i år gitt ut en flott kalender og et interessant årsskrift.

Styret benytter anledningen til å takke alle for arbeidet som er utført.

 

 

Håvard Huseby, leder                                                                   Atle Elverum, nestleder

 

Helen Kværnø Solberg, sekretær                                               Ann-Mari Haugness, kasserer

 

Arne Eggan, styremedlem og leder for museumsstyret

 

 

 

Tilbake