master04_image001

 

Årsmelding – 2012

 

 

Klæbu Historielag hadde ved årsskiftet 346 medlemmer. Styret har hatt 12 styremøter og behandlet i alt 75 saker.

 

Styret har hatt følgende sammensetning:

Håvard Huseby, leder                                           Varamedlemmer

Atle Elverum, nestleder                                       Bente Rhoden Forseth

Helen Kværnø Solberg, sekretær                       Alf Steinar Tømmervold

Ann-Mari Haugness, kasserer                            Heidi Bolgnes

Arne Eggan, styremedlem

 

Arbeidsplanen vedtatt på årsmøtet i fjor er i stor grad fulgt opp. De faste aktivitetene er gjennomført, men fortsatt er det prosjekter som vi forventa ble avslutta i 2012 som ikke er i mål.

 

Hovedtema på de to medlemsmøtene var prosjektene «registrering av kulturminner», presentasjonen av «husmannsplasser og boplasser» og lanseringa av boka «Husmanden i Sjøbygden»

 

Historielaget har ansvaret for talen i forbindelse med bekransinga ved Klæbu kirke 17. mai og årets taler var Arne Eggan.

 

Vi har hatt to vandringer i løpet av året. Den ene var  på Klæbu kirkegård der prosjektgruppa for bevaring av kirkegården hadde det faglige ansvaret og den andre  i Nideng der «gravrøysgruppa» stod for opplegget. Den siste var også markeringa av Kulturminnedagen 2012.

Museumsdagene sammen med 4-klassingene i Klæbu er et årlig opplegg. Interessante dager som byr på en del utfordringer samtidig som de unge får mulighet til å bli kjent med Klæbu Bygdemuseum.

Friluftsgudstjenesta på Teigen arrangeres sammen med Klæbu menighetsråd. Dette  tiltaket er populært og tunet på museet gir en trivelig ramme for gudstjeneste og kirkekaffe. I år var det hele 82 deltakere med på dette.

St.Hanskveld på Teigen er tradisjon. I år holdt de ubudne gjestene (knotten) seg vekk, noe som førte til en trivelig kveld med leiker, bålbrenning og rømmegraut.

 

Som vanlig var vi tilstede på markedsdagen i kulturuka. Vi hadde telt med salg av bøker, blad og kalendere og ei lita utstilling av noen gamle ting som skapte litt hodebry for noen.

Familiedagen sammen med 5 andre aktører trakk mye folk. Vårt bidrag var i år utstilling av en del veteranbiler, steinhogging, museumsbutikk, utstilling av gamle klær og tombola i tillegg til tradisjonell servering. Historielaget sørget også for å få m/s Jøvra til Teigen og vi inviterte Drakstingene til å bli med båten. Det var også mulighet til å få en rundtur på Selbusjøen med Jøvra i løpet av dagen.

 

Årets medlemstur gikk til Løkken Verk og Orkdal Bygdemuseum. Tradisjonen tro starta de 44 deltakerne opp med frokost som ble inntatt på Bårdshaug Herregård. Interessant å få et innblikk i de forholdene arbeiderne hadde i gruvene og seinere på dagen å få høre om de utfordringene Orkdal Historielag  har i forbindelse med sin museumsdrift.

 

Det har vært god kontakt med Klæbu kommune gjennom året. Planleggingsmøter om kulturuka, 4-klassingene på Teigen, søknad om midler til kulturminneregistrering og Klæbu Bygdemuseum. Styret har uttalt seg til Klæbu kommunes prinsipper og virkemidler for tilrettelegging for frivillig sektor og melding om forslag til utredningsprogram for Brungfjellet vindkraftverk.

 

Historielaget ga et tilskudd på kr 9 000,- til restaurering av bildene på Lysklett gendahus og vi støtta Gjenvoldhytta med et beløp på kr 2 000,- til kjøp av ny løypemaskin.

 

Historielaget har vært representert både på årsmøtet og ledermøtet i Sør-Trøndelag Historielag. Vi har også deltatt i møte om regionkonservatorstillinger i fylket og hatt deltakere på kurs i arkivering, både med tanke på bilder, gjenstander på Teigen og vanlige arkivalier.

 

Redaksjonskomiteen har også i år gitt ut årsskrift og kalender. Årsskriftet har stoff fra ulike tidsepoker og vi tror dette er en styrke for bladet

Historielagets hjemmeside fungerer godt og blir fortløpende oppdatert og videreutviklet med nytt stoff. Det er svært viktig å ha ei velfungerende hjemmeside og vi oppfordrer alle til å komme med innspill og forslag til nye ting.

 

Komiteen som har drevet med registrering av husmannsplasser og boplasser er ferdige og kart, registreringer og stoff omkring dette er lagt ut på hjemmesida. Det vil  imidlertid fortsatt være aktuelt med justeringer, nye registreringer og nytt stoff  og dette vil fortløpende bli lagt inn.

 

De 25 epistlene fra «Husmanden i Sjøbygden» som har stått i årsskriftet ble samla til ei  bok og gitt ut. Boka inneholder også en artikkel om klæbudialekta og ei ordliste som forklarer ord og uttrykk. Boka er en god dokumentasjon på klæbudialekta og mange har kjøpt den eller fått den i gave til jul.

 

Komiteen for bevaringstiltak for Klæbu gamle kirkegård har lagt ned en stor innsats det siste året. Det som nå står igjen er den siste redigeringa og finpussen av dokumentet som etter hvert skal overleveres kirkevergen som historielagets forslag til bevaringstiltak.

 

Det arbeides fortsatt med boka om Halsetheimen. Mye stoff er tilgjengelig og det blir kanskje ei utfordring å finne ut hva som skal være med. Det har blitt noen forsinkelser, men vi håper å få gitt ut boka i 2013.

 

Kartkonstruktøren til kartet i forbindelse med boka «Sjøbygdmarkene» har kommet igang igjen, men på grunn av fortsatt sykdom har han redusert arbeidskapasitet. Kartet ble derfor heller ikke ferdig i 2012 noe som vi håpet på.

 

Det har ikke vært den store aktiviteten i fotogruppa i år, men noen registreringer har det blitt i tillegg til arkivering og tilbakelevering av bilder. Gruppa har i tillegg bistått   andre komiteer med fotomateriale.

 

Gravrøysgruppa har vært på mange befaringer og funnet en god del interessante ting, ikke bare gravrøyser, men også andre kulturminner. Dette er en del av opplegget med registrering av kulturminner som vi har sammen med Klæbu kommune og en vil etter hvert også komme i gang på andre felt. Klæbu kommune sendte like før jul inn søknad til riksantivaren om tilskuddsmidler til dette prosjektet.

 

Restaurering av mølleruinene i Forsetdalen er prosjektert, både selve murene og området rundt. Søknader om midler er sendt til Kulturminnefondet, Klæbu Sparebank og Klæbu kommune. Fra kommunen har vi fått tilsagn om kr 88 000,- i form av SMIL-midler.

På årsmøtet i fjor ble museumsstyret lagt ned og det ble valgt en museumskomite som har ansvaret for drift og vedlikehold av Klæbu Bygdemuseum i henhold til avtalen vi har med Klæbu kommune. Komiteen har hatt et aktivt år på Teigen. I tillegg til historielagets egne aktiviteter har 5 skoleklasser og en barnehage hatt opplegg på området. Det har vært grillkvelder og overnattinger og da har vi sørget for at mastua har vært åpen. Mastua har vært utleid til søskenbarntreff og sommer-avslutning for arbeidskolleger i tillegg til vielse på museumsområdet.

I alt ble det utført omlag 320 dugnadstimer på Teigen. Mastua har fått nytt tak og et sårt trengende strøk med beis, låvebrua har blitt reparert og ei av trappene på låna er skifta ut i tillegg til litt vedlikehold på snekkerverkstedet. Parkeringsplassen  fikk grusdekke og kommunen har skifta ut den ene portstolpen. Mange timer har gått med til slått og rydding av uteområdene. Arealene ut mot sjøen har blitt rydda for skog og kratt både på kommunens areal og på naboeiendommen slik at utsikten er vesentlig bedre.

I slutten av november inviterte styret til et lite arrangement på Sjøen skole for de som gjennom året hadde stilt opp på Teigen, enten på arrangementene eller dugnadene. 48 personer har stilt opp gjennom året, mer eller mindre, og gjort en innsats på Teigen i 2012 og en person har i alt 110 dugnadstimer.

På slutten av året fikk vi tilbud om å overta brannpumpa og en del utstyr som Klæbu brann- og redningstjeneste har brukt og dette har kommet til Grendstadtippen.

Drift og vedlikehold på Teigen kom på totalt kr 89 562,39 og dette førte til at museumskontoen ble redusert noe.

 

Arbeidskomiteen har stilt opp på medlemsmøter, arrangementer og dugnader. Hver gang noe skal distribueres i bygda har stort sett den samme gjengen stilt opp og dette sparer laget for store portoutgifter

 

Årsresultatet for Klæbu Historielag for 2012 ble kr 43 472,21. Historielaget har nå en egenkapital på kr 631 878,85 og i tillegg kr 108 016,00 på prosjektene Sjøbygdmarkene, Halsetheimboka, Husmanden i Sjøbygda og kulturminner.

På konto for Teigen står det kr 331 889,27.

 

Mange medlemmer har i løpet av året stilt opp i forbindelse med aktiviteten i laget. Det er ikke gjort noe overslag over hvor mye dette dreier seg om, men som årsmeldinga viser legges det ned en stor frivillig innsats. Styret vil derfor takke alle som er med på denne felles dugnaden og som gjør at Klæbu Historielag spiller en viktig rolle i Klæbus kulturliv.

 

 

Håvard Huseby, leder                                           Atle Elverum, nestleder

 

Helen Kværnø Solberg, sekretær                       Ann-Mari Haugness, kasserer

 

Arne Eggan, styremedlem                                   Bente Rhoden Forseth, varamedlem

 

 

Tilbake