Klæbu historielag

 

Årsmelding

2021 – Det går mot normal aktivitet igjen for Klæbu Historielag

Innledning:

Fortsatt sliter vi med koronapandemien også dette året, men vi merker bedring og historielaget kan så smått begynne å dra i gang noen aktiviteter igjen, selvfølgelig innenfor forsvarlig smittevern. Endelig får vi gjennomført et ordinært årsmøte etter 2 års opphold med en forenklet løsning med årsmøtedokumenter på hjemmesiden.

Styret har fulgt utviklingen av denne pandemien og har prøvd å legge ut jevnlig info både på facebook og hjemmesiden for å opprettholde interessen blant medlemmene og for å unngå nedgang i medlemsmassen. Dette ser ut til å lykkes da vi har en stabil medlemsmasse. Der det har vært mulig har arbeidsgrupper og komiteer fungert og styret har møttes til styremøter i tillegg til aktiv bruk av egen facebook-side for styret. Nå ser vi frem til å komme i gang med ordinær drift igjen.

Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker i 2021.

Styret har bestått av:

Alf Steinar Tømmervold – leder                 Varamedlemmer:

Lillian Holmli – nestleder                           1. Arne Kristiansen

Ragnar Thesen – sekretær                          2. Ann-Mari Aas Haugness

Håvard Sollie – kasserer

Tore Olav Sandnæs - styremedlem

Møter og arrangement mm.:

På grunn av pandemien og strenge smitteverntiltak ble det få arrangementer første halvår. Vi fikk gjennomført Johan Nordahl Brun Marsjen 8. mai og dugnad på Teigen 28. mai. 17. mai markeringen ved kirka ble noe redusert i forhold til tidligere år og taler engasjert av historielaget var speiderleder Marit Alterskjær.  I sommer var søndagskafeen populært innslag og godt besøkt. Den ble forsvarlig gjennomført innenfor smittevernreglene.

I høst ble det lempet litt på smittevernreglene og vi gjennomførte flere populære aktiviteter. Familie-/friluftsdagen i Kulturuke ble arrangert med Klæbu musikk-korps som vanlig igjen i spissen. Samtidig ble dette en viss markering av historielagets 40-års dag 17. september. Se egen artikkel om «40 åringen» i årsskriftet. 18. september gjennomførte vi vandring til Pikhaugen med Haldor Buan Grendstad som guide. Det ble en flott tur med sol og god utsikt fra toppen. Temakveld i Kirkefestuka med Hans Nielsen Hauge som tema arrangerte vi sammen med kirka i Kulturbygget. Veldig populært med full sal. Populær var også temakvelden i Gamle Festsal med Bygdeborgene i Klæbu som tema. Med god hjelp fra arkeologer fra NTNU ble det en vellykket kveld med mye gammel og spennende historie fra Klæbu.

Ellers har prosjektet kulturminnesøk sammen med arkeologer fra Vitenskapsmuseet gått sin gang også i 2021. Dette fortsetter til våren og vi ønsker oss flere aktive deltakere i denne gruppen.

Årsskriftet og kalenderen er som vanlig på plass før jul. Årets utgave av årsskriftet markerte 40-års jubileet med bl.a. utvidet utgave. Og som vanlig får vi mange gode tilbakemeldinger på både årsskrift og kalender. Stor takk til alle som støtter utgivelsen; både bidragsytere og sponsorer.

Seminaret og Seminarplassen må også nevnes. Nå skjer det ting på både bygninger og organisering. «Seminarplassens venner» er stiftet og historielaget støtter aktivt opp om arbeidet. Dette er viktig og spennende historie for Klæbu med Seminaret, Blindeskolen og Klæbu Pleiehjem/Hallsetheimen.

Økonomien har vært en utfordring for mange organisasjoner under pandemien. Selv om inntektsgivende arrangement har uteblitt og store kostnader har påløpt ved bygging av nyhuset på Teigen, er vår betalingsevne bra. Driftstilskudd fra Trondheim kommune, tilskudd fra Fylkeskommunen, moms-kompensasjon, grasrotandel fra Norsk Tipping, minnegaver og ikke minst medlemskontingenten har bidratt til dette. Vi har store utgifter til forsikring, strøm, kommunale utgifter mm. Nå håper vi 2022 vil bli inntektsbringende igjen ved arrangementer og utleie av lokaler på Teigen.

Nyhuset på Teigen (også benevnt «Uthus», «Forsamlingshus» og sist «Samfunnshus») vekker stor interesse, særlig etter tildelingen av Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2021. Arrangementet i Rådhussalen i Sentralbiblioteket i Trondheim 31. januar ble behørig omtalt i media. Mange fra Klæbu historielag var til stede og overvar prisutdelingen. Veldig hyggelig og stor stas for historielaget og motta en slik pris. Nå nærmer vi oss fullføringen av bygget og da gjenstår å se at bygget fungerer som forsamlingshus for medlemmer m.fl. Alle dugnadsgjenger som har bidratt i byggingen av huset fortjener en stor takk.

Frivilligheten er viktig for oss. På vegne av styret rettes en stor takk til alle som har stilt opp også i et koronaår. Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere for betydelig bidrag og godt smarbeid.

Du finner all aktivitet i historielaget som vanlig godt dokumentert i tekst og bilder på vår facebookside «Klæbu historielag» og hjemmesiden vår http://klabuhistorielag.no.

Minnegaver til Klæbu historielag.

Flere medlemmer har gått bort siste året. Noen har skjenket oss minnegaver i tilknytning til begravelsen. Historielaget er svært takknemlig for disse minnegavene da dette støtter vårt viktige arbeid for bygda. Vi har mottatt følgende minnegaver:

·        Hans Tømmervold

·        Bjørn J. Hukkelås

·        Anders Theodor Skjenald

Tusen takk til givere og pårørende.

 

Klæbu 5. april 2022

Alf Steinar Tømmervold                                                                    Lillian Holmli

Håvard Sollie                                     Ragnar Thesen                       Tore Olav Sandnæs