Forslag til årsmøtet 2019 i Klæbu historielag fra styret:

 

Medlemskontingent for 2020:   Foreslås uendret til kr. 300.-.

 

Godtgjørelse til kasserer for 2019:  Uendret kr. 8000.-.

 

Årsskrift og kalender:  I fjor gjorde vi vedtak på årsmøtet om at også kalenderen deles ut gratis som en prøveordning sammen med årsskriftet til alle medlemmer. Styret har vurdert videreføring av denne ordningen. Da har vi bl.a. sett på trykkerikostnader som for årsskriftet kommer seg på ca. kr. 75.- og kalenderen ca. kr. 25.-.  Pris i utsalg for årsskrift kr. 150.- og for kalender kr. 100.-.   Porto ved utsendelse til utenbygds ca. kr. 40.

Styret vurderer det dit hen at det er viktig at også kalenderen som er et fint produkt kommer ut til alle medlemmer. Så lenge økonomien i laget tillater det, forslår vi derfor fortsatt å dele ut kalenderen gratis til alle medlemmer.   

 

Det er ikke kommet inn øvrige forslag innen fristen.