master04_image001

Her kommer en liten utfordring til dagens 14-åringer

- og deres foreldre -

 

 

Regneopgaver

til

avgangsprøven ved Klæbu folkeskoler 1917

 

1.      En gaardbruker betaler sin budeie 155 kr. i løn for ½ aar, og kjøkkenpiken 275 kr. for aaret. Hvem av de to er bedst lønnet? og hvor stor er forskjellen paa deres aarsløn?

 

2.     En arbeider leier hest for at reise til byen aa gjøre inkjøp. Han kjøper 35 kg. kaffe til en pris av kr. 2,05 pr. kg., 50 kg. sukker a kr. 1,25, sammalt rugmel som han betaler med kr. 27,25 pr. 100 kg., og 75 kg. hvetemel til 52,5 øre pr. kg.

a)     Hvor meget koster varene naar han i leie for hesten maa betale 6 kr. og han dessuten beregner sig 5 kr. i tapt arbeidsfortjeneste?

b)     Hvor meget tap eller gevinst hadde han hat, om han hadde kjøpt de samme varer hos stedets landhandler med et tillæg paa prisen av 2 øre pr. kg. for samtlige varer – frit hjemkjørt og uten tap av arbeidsfortjeneste?

 

3.     Hvor mange dl. er:

a)     300 cl., 5 l., 2,50 dl., 7,35 dl., 5,08 l. og 40,5 cl.

b)     En mand skal gaa 18 mill paa 4 dager. Den første dag gaar ha  50200 m., anden dag 37,75 km. og tredje dag 45750 m. Hvor mange km. maa han gaa den fjerde dag for at naa frem?

 

4.     Regn ut værdien av brøken:

 

          (92/4 + 116/9) x 12/6

          ────────────  =

             (84/12 ÷ 21/3) : 2

 

Tilbake

 

5.     Et firma kjøper en skog for 36.000 kr. Uten at forringe skogens værdi kan der aarlig sælges tømmer for 3600 kr. netto.

a)     Hvor mange pct. fortjeneste gir skogen pr. aar?

b)     Hvor meget mer tjener firmaet paa den maate end om det hadde satt pengene i banken til 5 ½ pct. p.a. renter?

 

6.     En mand graver en brønd som er 3,42 m. dyp og som har en bundflate av 10 m². Brønden har fire likestore sideflater, der skraaner jevnt opover, saaledes at naar brønden er helt fyldt med vand optar vandets overflate 15 m².

Hvor mange m³ vand er der i brønden naar den er fyldt med 2/3 av den vandmængde som den kan rumme?

 

7.     En familie paa 8 medlemmer forbruker 16 tønder poteter om aaret. Efter 3 maaneders forløp reiser imidlertid 2 av sønnerne til byen og blir borte i 4 maaneder. Resten av aaret er alle hjem.

Hvor meget poteter er der igjen naar aaret er omme?