master04_image001

 

Referat fra årsmøte 2011

 

IMG_0020-Thumb

Øvre Nidelven Kammerkor . .

 

 

 

 

 

IMG_0024-Thumb

Karbonadesmårbrød . .

 

 

 

 

 

IMG_0022-Thumb

.. og kaffe og kaker . .

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0026-Thumb

Lars Braa overrekkes blomster og takk for mange års innsats

Klikk på bildene

Klæbu Historielag holdt årsmøte 10.mars 2011. Om lag 50 medlemmer var møtt fram.

Øvre Nidelven Kammerkor åpnet møtet med en del av de sangene som de seinere skulle bruke i ”ØNK-lig 70-tallsshow”. Smakebiten fristet til å både se og høre hele forestillingen.

Lars Braa ønsket deltakerne velkommen og ga etter hvert ordet til Kåre Haugen som ble valgt til ordstyrer.

Årsmeldinga fra Klæbu Historielag og Klæbu Bygdemuseum ble referert av møteleder. Lars Braa redegjorde litt i tillegg om saga i Bjørklimarka og om styrets planer om gjenoppbygging av den gamle steinkaia på Teigen.

Per Hagen gikk gjennom litt av aktivitetene til Klæbu-Seniorenes Data-Forum og ønsket medlemmene i historielaget velkommmen.

Regnskapet for historielaget ble gjennomgått av kasserer Ann-Mari Haugnes. Årsresultatet viste et bra overskudd og en solid egenkapital. Årsmøtet sa seg fornøyd med den økonomiske situasjonen som gjør at laget har handlefrihet for gode prosjekt. Ole Haugum kommenterte under denne saken den skjeve fordelinga av bilder fra de ulike skolene i bygda på årets kalender. Ingen kunne gi noe godt svar på hvordan dette hadde oppstått.

Regnskapet for bygdemuseet ble gjennomgått av kasserer Håvard Solli.  Ved revisjonen var ikke bilagene til stede, men revisorene fant under tvil at de likevel skulle godkjenne regnskapet. Bilagene har i ettertid kommet til rette. På grunn av omfanget av dette regnskapet anbefaler revisorene å legge dette inn under historielagets regnskap.

Begge regnskapene ble enstemmig godkjent med de kommentarene som forelå.

Styrets forslag om uendret kontingent på kr 200,- for 2012 ble godkjent.

Styret la fram forslag om at styret for Klæbu Bygdemuseum legges ned og erstattes av en ”plassjef” for museet. Dette vil i realiteten si at styret i historielaget vil ta over funksjonene som styret i bygdemuseet har. Dette vil gi en enklere ledelse og administrasjon. Vedtaket på årsmøtet ble at styret skulle arbeide videre med saken og legge den fram for årsmøtet vinteren 2012 sammen med forslag om nødvendige vedtektsendringer.

Styret kom også med forslag om å bruke inntil kr 100 000,- på restaurering av den gamle steinkaia på Teigen. Dette under forutsetning av at det lykkes å fullfinansiere totalkostnaden på kr 253 000,-. Det ble en god del diskusjon om dette prosjektet. Skulle historielaget bruke så mye penger på et anlegg som de ikke har noe eierskap i og var det rett å bruke av historielagets penger på et kaianlegg som kanskje ikke har noen praktisk nytte. Asbjørn Storvold satte fram forslag om utsettelse og ved votering ble dette forslaget vedtatt.

Styret kom med forslag om å bruke kr 100 000,- til restaurering av låven som er i dårlig forfatning.  Det ble også her diskusjon om eierskap og det ble flere ganger vist til kommunens ansvar som eier. Det kunne etter hvert virke som om det var uklart fra hvilken kasse disse pengene skulle komme fra, men til slutt ble det et enstemmig vedtak på at historielaget går inn med midler fra bygdemuseets kasse til restaurering av låven.

Arbeidsplanen for 2011 ble gjennomgått. Arbeidsplanen legger opp til de årlig faste oppleggene med turer og arrangementer ved Klæbu Bygdemuseum. Det er også satt fokus på ferdigstilling av de prosjektene som historielaget har satt i gang.

 

Leder av valgkomiteen orienterte om arbeidet med å finne tillitsvalgte til de ulike verv i laget. Arbeidet hadde vært rimelig greit. Det ble mye gjenvalg, men noen utskiftninger ble det. Lars Braa og Per-Inge Løvold gikk ut av styret og inn kom Helen Kvernø Solberg og Håvard Huseby. Håvard Huseby ble valgt som leder for 1 år. Arne Eggan ble gjenvalgt som styremedlem og leder for bygdemuseet. Nytt 1. varamedlem til styret ble Atle Elverum. 

Til slutt ble Lars Braa takket av som leder de siste år.

Per-Inge Løvold som har vært i styret i mange år var ikke til stede på årsmøtet og vil bli takket av ved en seinere anledning.

 

Håvard ref.

 

Tilbake