master04_image001

 

Referat fra Årsmøte 2012

 

Damekoret 2.jpgDamekoret 1.jpg

 

 

 

Leder.jpg

 

 

 

Kaffe 2.jpg

. . karbonadesmørbrød . .

 

 

Kaffe 4.jpg

. . og kaffe ...

 

 

Kaffe 1.jpg

 

 

 

Kaffe 5.jpg

 

Klikk på bildene

 

Tilbake

 

 

Historielaget avholdt sitt årsmøte i Gamle Festsal 8. mars, og leder Håvard Huseby kunne ønske velkommen til ca. 50 frammøtte.

Klæbu Damekor sto for det kulturelle innslaget, og innledet med tre livlige låter, masurka – latinrytmer og swing/jazz. Damekoret sto forøvrig for servering av kabonadesmørbrød og kaffe senere på kvelden.

Huseby gikk så over på saklista hvor det formelle med ’innkalling og saksliste’ ble godkjent. Thormod Bekken ble valgt til møteleder og Helen Kværnø Solberg til referent.

En innholdsrik Årsmelding for både Historielaget og Klæbu bygdemuseum ble gjennomgått, og vitner om stor aktivitet.

Det er avholdt to medlemsmøter med temaene ’Pilgrimsledene i og rundt Klæbu’ og ’Presentasjon av boka om Sjøbygdmarkene’.

To vandringer til henholdsvis Byavollen og den gamle mølla i Tullusbekken.

Årets historielagstur gikk til Hølonda med Kolbrandsdal stavkirke, Hølonda skimuseum og bygdesamling og Langås’ fotosamling.

Det har ellers vært stor aktivitet på Klæbu Bygdemuseum, med arrangementer og besøkende. Museet har holdt søndagsåpent fra 26. juni til 28. august.

En betydelig dugnadsinnsats er lagt ned i en rekke komiteer.

Astrid Grendstad redegjorde for registrering av gravminner på Klæbu kirkegård.

Martha Grendstad fortalte om bildesamlingen og digitaliseringen av disse.

Kåre Haugen redegjorde for arbeidet med ’Halsetheimens historie’ med sikte på utgivelse av bok i løpet av 2012.

Oddvar Fossbakken kunne fortelle at ca. 120 gamle husmannsplasser i Klæbu er GPS-registrert, og at disse nå plottes inn på kart i samarbeid med kommunen. Kartet vil etter hvert bli tilgjengelig på våre hjemmesider.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Les forøvrig hele Årsmeldingen.

Kasserer Ann-Mari Haugnes kunne legge fram et solid regnskap med et driftsresultat på kr. 16 624 og en egenkapital på kr. 590 706.

Største inntekstposer er medlemskontigent, salg av Årsskrift/Kalender og kiosksalg på museet. Ca. 400 Årsskrift sendes gratis til medlemmer og andre. Salget av ’Boka om Sjøbygdmarkene’ har også gått bra.

De største utgiftspostene har vært kjøp av nye kopieringsmaskin og trykking av Årsskrift/Kalender.

Regnskapet for Klæbu Bygdemuseum viste et drifts-overskudd på kr. 57 878, og en egenkapital på kr. 347 006. Årsmøte godkjente et meget oversiktlig regnskap.

Les hele regnskapet for Historielaget og Klæbu Bygdemuseum.

Kontigenten på kr. 200 beholdes også for 2013.

Innkomne forslag.

Tilskudd fra laget på inntil kr. 50 000 til utgivelse av ’Halsetheimens historie’. Godkjent.

Tilskudd fra laget på inntil kr. 100 000 til sikring og istandsettelse av mølleruinene i Tullusbekken, under forutsetning av tildeling av Kulturmidler på kr. 200 000. Godkjent.

Vedtektsendringer, ’Styret for Klæbu Bygdemuseum’ omgjøres til ’Museumskomite’ med 5 medlemmer, leder og en ansvarlig for hvert av områdene: uteområdet, bygninger, samlinger, og kjøkken/butikk. Godkjent.

Godtgjørelse til kasserer (forslag fra revisor). Regnskapet har etter hvert blitt stort og arbeids-krevende og kunnskaper både i regnskapførsel og data er nødvendig. Styret får i oppdrag å utrede godtgjørelse, alternativt å sette bort arbeidet til et regnskapsbyrå.

Vindmøller på Brungfjellet.

Astrid Grendstad la fram et omfattende ’Forslag til uttalelse fra Årsmøte i Klæbu Historielag til meldingen om utbygging av vindmøller på Brungfjellet’

Styret la fram et eget forslag vedrørende samme tema.

Forslagene ble gjenstand for endel diskusjon. Meldingen er et stort og omfattende dokument som de færreste på årsmøte hadde satt seg inn i. Et motforslag om ikke å stemme over de to innkomne forslag ble fremmet, noe som et flertall på årsmøte gikk inn for.

Styrets forslag til ’Arbeidsplan 2012, godkjent.

Styrets forslag til Budsjett 2012, godkjent.

Valg på styre og komiteer var siste sak på årsmøtet.

Håvard Huseby fortsetter som leder av laget, med seg får han Ann-Mari Haugnes, Helen Kværnø Solberg, Arne Eggan og Atle Elverum.

Alle som var innstilt til styre og komiteer ble valgt.

Valgkomiteens innstilling til styre og komiteer.

(Akr)