Utbyggingen på Klæbu Bygdemuseum - Teigen.

 

perspektiv.jpg

Perspektiv

plan.jpg

 

Info Teigen 3.JPG

 

Info Teigen 1.JPGInfo Teigen 2.JPG

Fagpanelet f.v. arkitekt Sebastian Østlie, studieleder

Per Berntsen, Håvard Huseby, Oddmund Aarø.

Teigen-1.jpg

Perspektiv

Teigen-2.jpg

Fasade vest

Teigen-4.jpg

Fasade nord

lengderetning.jpg

Konstruksjoner

nordfasade_konstruksjon.jpg

 

 

Informasjonsmøte 12. januar - 2017

Leder i historielaget Alf Steinar Tømmervoll innledet møte med en orientering om arbeidet med utbyggingsplanene som har pågått de siste månedene, og som nå blir realisert.

Sitat fra hans orientering;

. . . Målet med overtakelsen av Klæbu Bygdemuseum fra Klæbu kommune 1.1.2016 var bl.a. å legge eiendommen enda bedre til rette for bygdas befolkning.

Med eiendommene Teigen og Bjørklimarka og med Selbusjøen som bakgrunn,  har vi en unik eiendom for friluftsaktiviteter og museumsdrift der vi ivaretar Klæbus historie og kulturutvikling. Ikke minst er dette viktig når vi har valgt og slå oss sammen med Trondheim kommune om noen få år.

Våre aktiviteter på Teigen setter stadig nye besøksrekorder og det er bare servicefunksjoner som setter begrensninger for hva vi klarer å få til med noenlunde brukbar standard.

Nå har vi gjennom samarbeid med NTNU; Studieprogrammet tradisjonelt bygghåndverk og tekninsk bygningsvern,  tidenes mulighet til å få til et bygg som tjener medlemmer og andre besøkende både når det gjelder oppholdsrom, toalettforhold og kjøkkenfunksjon.

Vi ønsker å bygge et såkalt "uthus" basert på tradisjonelt bygghåndverk. Vi er veldig opptatt av at byggets stil skal passe inn i miljøet på Teigen forøvrig. Dette er sikret gjennom samarbeid med arkitekt Geir Brendeland og professor Olav Kristoffernesen ved NTNU's arkitektlinje og studieprogramleder ved linjen for tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern, Institutt for bygg og miljø ved NTNU Per Berntsen. Sisnenvnte med sin klasse skal stå for oppsetting av råbygget som ledd i undervisningen, en kostnad som ved kjøp av materialer og innleid hjelp ville overstige millionen . Dette dekkes av studiet.

Det vil bli tatt ut skog til bruk i bygningen i Klæbu. Hele konstruksjonen vil bli bygd i tre og baserer seg på en regionalt kjent låvekonstruksjon, trøndersk sperreverk, som forekommer i utallige konstruksjoner i Trøndelag. Dette for å gi en lokal og historisk tilknyttning til Klæbu. Materialene i fasade vil i størst mulig grad basere seg på bruk av tre og andre naturlige materiale. Intensjonen er å tilpasse bygningens uttrykk til omgivelsenes historie og nærheten til naturen.

Vi planlegger et relativt stort bygg (8x22 meter) og eneste mulige plassering vi ser for oss er på grassletta langs sjøen sør for låna. Det er søkt om dispensasjon fra byggegrense mot Selbusjøen og landbruksformål. Vi bruker som mange vet grassletta som aktivitetsområde under våre arrangement og det er derfor viktig fortsatt å ivareta mest mulig av denne til aktivitets- og friluftsområde. Klæbu Historielag ønsker også i framtiden og formidle Teigen som et gammelt gårdstun gjennom vår museumsdrift. Og da er plasseringen av det nye bygget slik vi ser det helt avgjørende.

Vi har tidligere snakket om å erstatte den gamle  låven med nytt bygg. Arkitektlinja ved NTNU fraråder oss å rive låven i denne omgang. De ønsker å se nærmere på låven for bevaring. Og de jobber nå med å se på muligheter for restaurering av denne.

NTNU`s innsats med nybygget skjer i tidsrommet januar til utgangen av mars mnd. i år.

Klæbu Historielag har forsåvidt en solid egenkapital å sette inn i prosjektet. Men selv ikke sammen med NTNU`s innsats vil dette strekke til for ferdigstillelse av bygningen.  Vi ber derfor om din innsats i dette prosjektet og håper du ser positivt på det.  Mye av arbeidet skal også utføres ved frivillig dugnadsinnsats fra historielagets medlemmer m. fl.  Det gjelder forberedende grunnarbeid og snekkerarbeid. Vi håper du melder deg på når behovet foreligger. Dette vil bli opplyst på vår hjemmeside, facebook og annen kontakt.

I tillegg vil vi invitere medlemmer m. fl. til å gi et økonomisk bidrag i form av frivillig pengegave til bygningen. Dette gjør vi med å lage andeler som vil bli orientert om senere hvordan det praktisk løses av den enkelte giver.  Det er ingen begrensning oppad for andeler fra den enkelte giver.

Og sist, men ikke minst; vi inviterer næringslivet i Klæbu og omegn samt andre organisasjoner i bygda  til å gi et bidrag til dette byggeprosjektet; enten i form av økonomisk bidrag eller annen innsats.  Vi er sikker på at dette vil komme alle tilgode. . .

Per Berntsen, studieleder ved linjen for tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern ved NTNU redegjorde så for de tekniske detaljer og fremdriftsplanene.

Arbeidet skal utføres av 16 håndverkere som tar etterutdanning i tradisjonelle byggemetoder.

De skal i byggeperiodene bo på Gjennvollhytta.

Fremdriftsplan:

 • Uke 4 og utover

                 - Hugging av tømmer, ledet av Håvard Huseby

                 - Saging av materialer, Ludvig Forseth

                 - Grunnarbeid og ringmur, lokale entreprenører

• Uke 7    - Byggestart - råbygg  

• Uke 10  - Byggestart naust  

• Uke 11   - Ferdigstillelse - råbygg