Årsmøte 2019

14. mars 2019

Klikk på linker og bilder

B 1.JPG

Styret

 

B 2.JPG

Kasserer Randi Storsve

 

B 7.JPG

 

B 3.JPG

Arkeolog Ole Risbøl

 

B 4.JPG

Ann-Mari Aas Haugness

 

B 5.JPG B 6.JPG

. . uten mat og drikke . .

 

 

Historielaget avholdt sitt ordinære årsmøte i Gamle festsal torsdag 14. mars,  hvor Alf Steinar Tømmervold  kunne ønske velkommen til rundt 40 medlemmer. Det formelle med Innkalling/Saksliste ble gjennomgått og godkjent, og Sissel Nordseth ble valgt til å lede årsmøte videre.

▪ En fyldig årsmelding for laget og Klæbu bygdemuseum (v/Alf Steinar Tømmervold) ble så lagt frem, og aktivitetene har vært mange: temakvelder, vandringer, medlemstur, utgivelse av Årsskrift og kalender, arrangementene på Teigen, flere i samarbeid med skolen, kirken og Klæbu kommune, og ikke minst dugnader på Teigen, uteareal, mastua og på nybygget.

Se Årsmelding 2018 og referat fra Aktiviteter 2018.

▪ Kasserer Randi Storsve la fram et regnskap som viste et positivt årsresultatet.

Se Regnskap og Balanse

Forslag fra Styret

Medlemskontingent for 2020: kr. 300,-.

Godtgjørelse til kasserer for 2019: kr. 8000,-.

Ordningen med at både Årsskrift og kalender leveres medlemmene gratis videreføres i 2019.

Forslag til Arbeidsplan 2019

Etter årsmøtet vil styret som vanlig utarbeide en mer detaljert aktivitetsoversikt.

Forslag til Budsjett 2019

Utgiftene på årets budsjett er store i forhold til tidligere år. Et større beløp er avsatt til ferdigstillelse av ’Nyhuset’ på Teigen utvendig - panoramavinduer, dører og ytterkledning. Se Utbyggingen på Teigen.

Honorarer til eksterne bidragsytere til Årsskriftet og foredragsholdere på temamøter ble foreslått øket til kr. 5000,-.

Årsmelding, regnskap, budsjett og alle forslag fra styret ble godkjent av årsmøtet.

Valg var siste post på årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling. Alle innstilte til styre og komiteer ble valgt, ialt 42 medlemmer.

Det nye styret konstitueres på eget styremøte senere, og består av: Leder Alf Steinar Tømmervold, med seg får han Ragnar Thesen, Tore Olav Sandnæs, Randi Storsve og Lillian Holmli.

Årsmøte ble avsluttet med de tradisjonelle 'karbonadesmørbrød med erter' og kaffe og bløtekake, servert av medlemmer fra 'Seniordansen'.

------------------------------------

▪ Kvelden fortsatte deretter som medlemsmøte, hvor arkeolog Ole Risbøl fra NTNU Vitenskapsmuseet redegjorde for prosjektet ’Kartlegging av kulturminner i Klæbu’ som ble startet våren 2018.

Prosjektet bruker en såkalt ’Lidar’-basert kartlegging (flyscanning) som avdekker strukturer under bakken, som kan vise seg å være gamle kulturminner som kullgroper/reismiler eller murer.

Terrenget som er undersøkt strekker seg langs Nidelva fra Svean til Tanemsbrua, hvor 47 strukturer ble lokalisert av en gruppe fra historielaget. Funnene skal undersøkes nærmere av arkeologer. Funn som klasifiseres som kulturminner vil bli beskrevet og lagret i en database kalt ’Askeladden’ hos Riksantikvaren.

Nytt terrengsøk starter opp igjen til våren i Halset-området.

Se også  Kartlegging av kulturminner.

Ann-Mari Aas Haugness, vår tidligere kasserer, nå

sekretær i Sør-Trøndelag historielag, avsluttet kvelden med å fortelle litt om oppgaver/arbeid i fellesorganisasjonen for historie-, museums- og slektshistorielaga i fylket.

Se hjemmeside for Sør-Trøndelag historielag.

 

 

Et trivelig Årsmøte i år også . .