master04_image001

Fergestedet Tanemselv - Tanem bru

 

Fergestedet Tanemselv

Plakett: Klikk på bildene

Ferdselen over Nidelva ved Tanem er sikkert like gammel som bosettingen i Klæbu. Den eldgamle veien gjennom Nidengskaret, Tanem, Lilleugla og fram til By tyder på dette. Her gikk presteveien mellom Klæbu og Tiller, og fogder, lensmenn og bygdefolk på vestsida av elva benyttet dette fergested. Husmannsplassen Tanemselv, også kalt Eleveplassen, under Tanem øvre, er allerede i 1557 nevnt som fergested. Da bodde husmann Oluff Thonnem her og kanskje var han den første fergemann ved fergestedet Tanem. De fleste som bodde på denne plassen fra den tid og fram til brua kom i 1895 var fergemenn. På østsiden av elva ligger husmannsplassen Lilleuggeløy, under gården Lilleuglen.

Gerhard Schøning skriver om dette fergestedet i sine reisebeskrivelser fra Klæbu i 1773-74 – ”Siden løber Elven 1/8 Mil mod N.V., men derpaa mod N., til den saa kaldte Lill-Ugl-Foss, der har Navn af foromtalte Gaard, Lille-Ugla ... Ved denne Gaard er et Færgested over Elven ...” – så her ble han rodd over ...

Tanemselv 1912.jpg

Tanemselv 1912, mannen med hatt er Jon Odin Knudsen

Den første fergemann som er nevnt på Tanemselv var

Lars Eriksen,  han var 50 år i 1664.

Jon Odin Knudsen fra Inderøy var den siste fergemann her,

han sluttet i 1895 da brua kom.

Tegning Tanemselv Fergested

 

Tanem bru (1)

Jon Odin Knudsen var den siste fergemann ved Tanem. I 1892 sendte han Klæbo Herredsstyrelse et ”Andragende om et Tillæg af Kr. 50,- paa sin Løn, regnet fra førstkommende Nytaar, - grundet paa at de uvisse Intækter, særlig ved Semimariets Flyting, har sunket til en Ubetydelighed.” Resultatet ble et tillegg på kr. 20,- pr. år. Men noen måneder senere, i februar 1893 kom Ole Haugum med et forslag til Herredsstyrelsen om at det burde bevilges penger til ei bru. Dermed ble det valgt en komite bestående av Ole Haugum, Ole Fiske, Ole Esp og Lensmand Forseth som fikk i oppgave at ”i Forbindelse med en praktisk og duelig Brobygger, at undersøke Brostædet ved Tanem Færgested og indkomme til Herredsstyrelsen med Innstilling i Sagen.”

Så ble det bru etter hvert..  les mer…

 

Tanem bru 1923.jpg

ca. 1923                        

Den første brua ved Tanem ble bygget i 1895. Husene i forgrunnen er Lilleuggeløy, på den andre sida ligger husmannsplassen Tanemselv, også kalt Elveplassen eller Ferjeplassen. De som bodde der var som regel fergemenn.

Bilde 1937

 

Tanem bru (2)

Tanem-bru-20GIF.gif

Ny bru ble bygget i 1950. Brua ble bygget som en utkraget stålbjelkebru i 7 spenn med tredekke, og var ca. 125 meter lang. Bredden var 3,3 meter og største tillatte akseltrykk var 10 tonn.  Brua ble utvidet med gangfelt i 1981. Den smale kjørebanen hadde kun plass til en bil, noe som førte til mange episoder opp gjennom årene, hvem skulle rygge… ? Det ble etterhvert satt opp skilt på begge sider for å regulere trafikken. Biltrafikken vokste sterkt på 80- og 90-tallet, og det var på tide med ei ny bru…

Tanem bru 1953

 

Tanemsbrua (3)

Tanemsbrua-3.gif

2009

Ei ny bru sto ferdig i 2002 og fikk offisielt navnet ”Tanemsbrua”.

Anleggsarbeidet startet høsten 2001 med omlegging av vann- og avløpsledninger over elva og peling av brufundament. Brua er ei stølbjelkebru med 5 spenn over en lengde av 145 meter, med en kjørebredde på 6,5 m. og en gang- og sykkelbane på 2 meter.

Brue ble åpnet i september 2002 av fylkesordfører Arnt Frøseth.

Midt i den engasjerte talen hans om det siste tilskuddet til fylkes-veistrekningen, kom plutselig Klæbuordfører Ivar Skei kjørende på moped og kjørte over snoren som skulle klippes. Da Skei hadde passert, satte musikkorpset igang. De mange fremmøtte ante ingenting om den heller uvanlige åpningssermonien…

 

Ivar-Skei-2.gif

2002

Tilbake